Inventering

Vid inventering av ett objekt görs normalt sett ett platsbesök, där vi tillsammans med kunden går igenom och dokumenterar skyltbehovet, eventuellt behov av ledstråk etc.

Detta arbete resulterar så småningom i en skyltplan som presenteras för kunden. Tillsammans går vi igenom det presenterade förslaget och eventuella justeringar görs innan skyltplanen slutligen godkänns och tillverkningsfasen kan initieras.